درخواست مشاوره تماس

جشنواره

بانکداری اختصاصی چیست؟

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر
account_circle معین تقی زادهaccess_time 29 آوریل 2020

بانکداری اختصاصی چیست؟

مشتریان هدف بانکداری اختصاصی

همان طور که اشاره شد، مشتریان با ثروت و درآمد خالص بالا هدف این شیوه بانکداری هستند. این طبقه از نظر تعداد بسیار محدود است اما منابع بسیاری در اختیار دارند که بانک‌ها بسیار علاقه مند هستند که کنترل و مدیریت این منابع را در دست داشته باشند. این دسته از مشتریان نیازمندی خدماتی متفاوتی نسبت به مشتریان خرد دارند و بانک‌ها برای به دست آوردن این مشتریان نیازمند زیر ساخت‌های بسیار متفاوتی هستند.

بازوی بانکداری اختصاصی

مدیریت ثروت مشتریان ویژه نیازمند تجهیز و فراخوانی مجموعه ‌ای از خدمات مالی، بانکی و سرمایه ‌گذاری است. بر همین مبنا بانک‌های تجاری دنیا به فراهم آوردن زمینه‌های همکاری و مشارکت موسسات و نهادهایی که بتوانند ارائه مجموعه‌ای از خدمات ممتاز را امکان‌پذیر و مهیا کنند، مبادرت ورزیده ‌اند. یکی از این موسسات که به عنوان خواهر بانک‌های تجاری از آن یاد می‌کنند شرکت‌های تامین سرمایه‌ اند. این خواهر خوانده‌ها با مدیریت ثروت مشتریان وظیفه رشد ثروت آن‌ها را به عهده دارند.

خدمات بانکداری اختصاصی

هر ثروتی در معرض ریسک‌های مختلف است، عوامل مختلفی باعث این ریسک‌ها می‌شوند مانند عوامل محیطی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عوامل درونی مانند عدم توانایی در مدیریت صحیح ثروت و … . یکی از عوامل بسیار قابل توجه، نیاز به اشراف کامل به علم و دانش اقتصادی است. برای ثروتمند ماندن دانش و دانایی متفاوتی نسبت به ثروتمند شدن لازم است. در واقع با استفاده از خدمات بانکداری اختصاصی می‌توان خطرات انواع ریسک را مدیریت کرد و ثروت موقتی را به ثروت دائم تبدیل کرد.پس بخشی از این خدمات نیز در قالب سوپرمارکت بانکی تعریف و به مشتریان ارائه می‌شود.

خدماتی که بانکداری اختصاصی ارائه ‌می‌کند عبارت است از:

۱- مشاوره سرمایه گذاری

۲- مدیریت پرتفوی و دارایی

خدمات:

خدمات مربوط به مصون سازی تغییرات نرخ ارز، برنامه ریزی مالیاتی و اداره‌ دارایی‌ها. با اینکه ادغام و تملیک (M&A) در حیطه ی بانکداری سرمایه‌گذاری است، بانکداری اختصاصی هم ممکن است در مقیاس‌های کوچک‌ تر به ارائه خدمات در این زمینه بپردازند. بانکداری اختصاصی نسبت به بانکداری سرمایه ‌گذاری، شخصی ‌تر است. یک بانکدار خصوصی مانند یک مشاور مالی قابل اعتماد عمل می‌کند و برای جذب و حفظ مشتری باید در ایجاد رابطه و اعتماد در مشتریان، ممتاز باشد. بانک‌های مطرح دنیا به این خدمات نیز بسنده نکرده و وارد تمامی حوزه‌های مالی مشتریان خود شده ‌اند. این خدمات طیف وسیعی از پیچیده ‌ترین مشاوره‌های حقوقی و مالیاتی تا خدمات مربوط به تسهیل فرآیندهای کاری و مالی مشتریان را در بر می‌گیرد. انجام معاملات املاک و مستغلات مشتریان، ثبت‌نام فرزندان آن‌ها در موسسات آموزشی، خرید اتومبیل، انجام امور مربوط به کارت‌های اعتباری و… تنها چند مثال ساده از خدمات قابل ارائه در این بانکداری است که امروزه در دنیا به این مشتریان ارائه می‌شود.

اهمیت بانکداری اختصاصی

از آﻧﺠﺎﯾﯽ  ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن دﺷﻮارﺗﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﺳـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺛـﺮوت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿـﺴﺮ ﻣـﯽﮔردد. ﺑـﯿﻦ داﻧشی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و داﻧﺶ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑـﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺮوت ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ  ﺛـﺮوت  داﺋـﻢ  ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز آن در داﺧـﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ترتیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.