درخواست مشاوره تماس

جشنواره

فرم مشاوره تلفنی/تصویری

لطفا پس از پر کردن فرم کردن بالا یکی از بسته های مشاوره ای را که مناسب شماست را انتخاب کنید

مشاوره رایگان

10 دقیقه
رایگان تماس تلفنی
  • امکان مشاوره رایگان
  • امکان مشاوره جهت انتخاب پلن مناسب شما

مشاوره اقتصادی

30 دقیقه
هزار تومان 280 تماس تلفنی
  • مشاوره بازار مورد نظر شما
  • بررسی و ارائه راه حل مناسب شرایط شما

مشاوره سرمایه گذاری

30 دقیقه
هزار تومان 550 تماس تصویری
  • مشاوره بازار مورد نظر شما
  • امکان به اشتراک گذاشتن پرتفو و مشاوره دقیق هر کالا

مشاوره مدیریت سرمایه

60 دقیقه
هزار تومان 1/550 تماس تصویری
  • امکان به اشتراک گذاشتن پرتفو و مشاوره دقیق هر کالا
  • زمان کافی برای مشاوره کامل