درخواست مشاوره تماس

جشنواره

کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز

شیراز بورس
account_circle معین تقی زادهaccess_time 30 مارس 2020

شاید امروزه دل مشغولی خیلی از افراد نوسانات ارز باشد، با یادگیری بیشتر می توانید به تحلیل بازارهای ارزی دست پیدا کنید در این راستا کتب گوناگونی نگارش شده است که به بخش های بنیادی و تکنیکال طبقه بندی می شوند کتاب زیر یکی از مجموع کتب نگارش شده فاندامنتال بازار است.

(کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز)

معرفی کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز

درباره کتاب :

مبادله در بازار ارز به شکل امروزی آن،صنعت دیر پایی نیست. سرمایه گذاران از اوایل دهه 1970 زمانی که نرخهای مبادله ارز آزادی عمل بدست آورند،با این بازار بزرگ و پیچیده رفته رفته آشنایی بیشتری پیدا کردند. در طی یک دهه گذشته با گسترش ارتباطات وفراگیر شدن دادوستد های الکترونیکی معامله گران ایرانی نیز به سرمایه گذاری در بازار های جهانی ارز اشتیاق نشان دادند.ازآنجایی که دانش اقتصاد نقش محوری درتعیین نرخ های مبادله ارز دارد، همزمان با گسترش تحلیل بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از رویکرد بنیادی بیش از پیش احساس می شود.
تورم،اشتغال،اختلاف نرخ بهره وکـسری های تجاری تنها بخش کوچکی از نماگرهای قابل بررسی هستند.چالش واقعی برای سرمایه گذاری خصوصی درمبادله ارز لحظه ای است که حقایق و واقعیت های بازار ارز از راه می رسندو دادوستد ها بر اساس آن شکل می گیرد.به راستی محیط بازار علاوه بر رابط ها،معادلات ریاضی،خطوط ومنحنی های هندسی به چیزهای بیشتری نیاز دارد وبه طور ساده باید گفت:«بازار فراتر از اینها را خواستار است.» دراین کتاب هدف اصلی اشنایی با تجزیه وتحلیل بنیادی است تا بدان وسیله توانایی تفسیر داده های اقتصادی وتاثیرات آن بر روی داد وستد های جهانی ارز ایجاد گردد.

عنوان
گفتار نگارنده
بخش نخست- شناخت بنیادهای اقتصادی

فصل1:شناخت بنیادهای اقتصادی

1-1 پیشگفتار
1-2
تحلیل بنیادی
1-3
نقش عامل انسانی در داد وستدها
1-4
نظریه بازار کارا
1-5
چرخ رولت ونقش شانس در بازارهای مالی
1-6
بنیادهای اقتصادی
1-7
گشت تصادفی وناکارآمدی تفسیرهای بنیادی وتکنیکی

فصل2:تئوری های تعیین نرخ مبادله

شاید امروزه دل مشغولی خیلی از افراد نوسانات ارز باشد، با یادگیری بیشتر می توانید به تحلیل بازارهای ارزی دست پیدا کنید در این راستا کتب گوناگونی نگارش شده است که به بخش های بنیادی و تکنیکال طبقه بندی می شوند کتاب زیر یکی از مجموع کتب نگارش شده فاندامنتال بازار است.

(کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز)

معرفی کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز

درباره کتاب :
مبادله در بازار ارز به شکل امروزی آن،صنعت دیر پایی نیست. سرمایه گذاران از اوایل دهه 1970 زمانی که نرخهای مبادله ارز آزادی عمل بدست آورند،با این بازار بزرگ و پیچیده رفته رفته آشنایی بیشتری پیدا کردند. در طی یک دهه گذشته با گسترش ارتباطات وفراگیر شدن دادوستد های الکترونیکی معامله گران ایرانی نیز به سرمایه گذاری در بازار های جهانی ارز اشتیاق نشان دادند.ازآنجایی که دانش اقتصاد نقش محوری درتعیین نرخ های مبادله ارز دارد، همزمان با گسترش تحلیل بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از رویکرد بنیادی بیش از پیش احساس می شود.
تورم،اشتغال،اختلاف نرخ بهره وکـسری های تجاری تنها بخش کوچکی از نماگرهای قابل بررسی هستند.چالش واقعی برای سرمایه گذاری خصوصی درمبادله ارز لحظه ای است که حقایق و واقعیت های بازار ارز از راه می رسندو دادوستد ها بر اساس آن شکل می گیرد.به راستی محیط بازار علاوه بر رابط ها،معادلات ریاضی،خطوط ومنحنی های هندسی به چیزهای بیشتری نیاز دارد وبه طور ساده باید گفت:«بازار فراتر از اینها را خواستار است.» دراین کتاب هدف اصلی اشنایی با تجزیه وتحلیل بنیادی است تا بدان وسیله توانایی تفسیر داده های اقتصادی وتاثیرات آن بر روی داد وستد های جهانی ارز ایجاد گردد.

عنوان
گفتار نگارنده
بخش نخست- شناخت بنیادهای اقتصادی

فصل1:شناخت بنیادهای اقتصادی

1-1 پیشگفتار
1-2
تحلیل بنیادی
1-3
نقش عامل انسانی در داد وستدها
1-4
نظریه بازار کارا
1-5
چرخ رولت ونقش شانس در بازارهای مالی
1-6
بنیادهای اقتصادی
1-7
گشت تصادفی وناکارآمدی تفسیرهای بنیادی وتکنیکی

فصل2:تئوری های تعیین نرخ مبادله

فصل6:تورم

6-1 نگاه کلی
6-2
دلایل ونمودهای گوناگون تورم
6-3
دسته بندی تورم
6-4
رابطه بین تورم وبیکاری
6-5
شاخص های قیمت
6-6
اهمیت تورم از نگاه معامله گران
6-7
دیدگاه معامله گران

فصل 7:شاخص های اشتغال

7-1 نگاه کلی به گزارشهای اشتغال
7-2
آمارگیری از بنگاههای اقتصادی وخانوار
7-3
آماروگردآوری اطلاعات از بنگاههاومؤسسات اقتصادی
7-4
آمار وگردآوری اطلاعات از خانوارها
7-5
شاخص هزینه اشتغال (هزینه استخدام وبکارگیری نیروی انسانی)
7-6
نکته های برجسته درگزارش اشتغال
7-7
درخواستهای نخستین (اولیه)بیمه بیکاری
7-8
شاخص نیازمندهای بازرگانی

فصل8:مصرف ونماگرهای مخارج مصرف کننده

8-1 مصرف ونماگرهای مخارج مصرف کننده
8-2
درآمد شخصی ومصارف شخصی
8-3
شاخص خرده فروشی
8-4
فروش خودرو
8-5
شاخص خرده فروشی جانسون
8-6
نمای لحظه ای از فروش هفتگی فروشگاههای زنجیره ای
8-7
نماگرهای روانشناسی خانوارها
8-8
نماگر اطمینان واعتماد مصرف کننده انجمن مشاوره
8-9
نماگراحساس وتمایل مصرف کنندگان از دانشگاه میشیگان
8-10
نماگر آسایش و نگرش مصرف کننده
8-11
نماگر اعتبار مصرف کننده
8-12
آمارو بررسی درخواستهای رهنی

فصل 9:نماگرهای بخش صنعتی

1 سفارشهای کارخانه ای
9-2
سفارشهای کالاهای بادوام
9-3
دادوستد وتجارت درسطح عمده فروشی
9-4
موجودی انبارهای کالاهای بادوام
9-5
گزارش تولیدات صنعتی
9-6
گزارش بکارگیری(استفاده از)ظرفیتهای تولیدی
9-7
شاخص موسسه مدیریت عرضه
9-8
شاخص مدیریت خرید شیکاگو
9-9
شاخص تولیدات کارخانه ای ملی آمریکا
9-10
شاخص صنعتی فدرال فلیادلفیا
9-11
نماگر صنعتی امپایراستیت نیویورک
9-12
گزارشها ونماگرهای صنعتی دیگر
9-13
بررسی روند صنعتی بانک مرکزی انگلستان CBI
9-14
آمارگیری وبررسی تانکان
9-15
شاخص مرکز پژوهشهای اقتصادی اروپا
9-16
نماگرها شرایط و وضعیت کـسب وکار IFO

فصل10:بخش ساختمان

10-1 داده های مربوط به بخش ساختمان
10-2
مجوزهای ساختمانی وآغاز خانه سازی
10-3
فروش خانه های موجود
10-4
فروش خانه های جدید
10-5
مخارج ساختمان
10-6
شاخص بازار مسکن
جمع بندی عوامل اقتصادی
بخش سوم : بنیادهای اقتصادی وعوامل کلیدی دیگر

فصل 11:عوامل مالی وسیاسی – اجتماعی

11-1 عوامل مالی وسیاسی – اجتماعی
11-2 نقش عوامل مالی
11-3 شناخت وظایف پول
11-4 اندازه گیری عرضه پول
11-5 تسویه های پرداخت ذخایر بانکی
11-6 عرضه وتقاضای پول
11-7 تئوری برابری مقدار مبادله(نظریه مقداری پول)

 

8 نرخ بهره
11-9
رویدادهای سیاسی
11-10
بحرانهای سیاسی

فصل 12:عوامل بنیادی کلیدی برنرخ مبادله ارزهای عمده

12-1 بررسی برخی مفاهیم
12-2
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار ایالات متحده
12-3
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ یورو
12-4
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ ین در ژاپن
12-5
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله پوند انگلستان
12-6
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله فرانک فرانسه
12-7
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار کانادا
12-8
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار استرالیا
12-9
کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار نیوزلند
بازارهای ارزی هم مانند بورس اوراق بهادار که شناخته شده تر است یک بازار موازی جهت سرمایه گذاری می باشد که با بازارهای مختلف احتمال جا به جایی زمانی دارد و می توانید از بازارهای مختلف بورس در زمان های غیر مشابه استفاده کنید. موسسه آوای مشاهیر افتخار خود می داند که با معرفی کتب بازارهای مالی در راستای گسترش بیشتر این دانش گام برمی دارد.

موسسه آوای مشاهیر خود را مفتخر میداند که نقطه نظرات همراهانی که این کتاب را مطالعه فرموده اند، در بخش دیدگاه به اشتراک می گذارد.

 

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.